Regulamin korzystania z usług Perpetum Studio

Pre:

 1. Perpetum Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: http://adamskiba.pl/regulamin-korzystania-z-uslug-perpetum-studio/. O każdorazowej zmianie niniejszego regulaminu, wszyscy dotychczasowi klienci zostaną poinformowani drogą mailową.
 2. W przypadku kiedy Zlecający nie dostarczy obiecanych materiałów (grafiki, nazwy, slogany, opisy, itp.) Wykonawca może podjąć się wykonania brakujących materiałów w celu realizacji zlecenia, na koszt Zlecającego.
 3. Dodać cennik
 4. Dodać, że możliwe jest zamawianie usług projektowych wg. stawki godzinowej 80zł/h jednak nie mniej niż 0,5h i 20zł za każde kolejne 15 minut.
 5. Podzielić proces projektowy na: Brief > Wycena > Koncepcja/Akceptacja > Projekt właściwy/Akceptacja > Projekt wykonawczy (np. przygotowanie do druku itp.) > Odbiór końcowy > Faktura > Płatność
 6. Akceptacja projektu wyklucza prawo do reklamacji z powodu błędów lub niewłaściwej treści.
 7. Akceptacja projektu, lub koncepcji następuje po przesłaniu projektu drogą mailową z prośbą o akceptację i odpowiedzi na tego maila.
  W przypadku braku odpowiedzi na takiego maila, ze strony klienta, projekt uważa się za zaakceptowany po 24h od wysłania maila.
 8. Strony akceptują, komunikację mailową jako wiążącą formę pisemną komunikacji pomiędzy stronami.
 9. Wprowadzanie istotnych zmian w tekście czy materiałach dostarczonych przez Zamawiającego lub istotne zmiany po rozpoczęciu projektu (faza projektu, nie koncepcję) mogą podlegać dodatkowej opłacie.
 10. Jeżeli w trakcie prac Zamawiający wprowadza poprawki w treściach które pierwotnie dostarczył, a których mógł dokonać przed rozpoczęciem projektu – takie zmiany mogą być objęte dodatkową opłatą.
 11. Wprowadzanie zmian w koncepcji już po jej zatwierdzeniu, może oznaczać konieczność wykonania nowej koncepcji i w takim wypadku będzie objęte dodatkową opłatą.

 

 


 

§1 – Cele i Warunki Ogólne Współpracy

Niniejsza Regulamin określa sposób i formę zamawiania usług bądź innych prac oferowanych przez Perpetum Studio Adam Skiba. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie uczciwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, gdzie zakres korzyści i odpowiedzialności jest jasno rozłożony. Głównym celem Wykonawcy jest profesjonalne i rzetelne wykonanie zleconych prac, przy uwzględnieniu ich twórczego charakteru. Klarowne warunki zamawiania i wykonywania usług mają pomóc w lepszym planowaniu zasobów oraz terminów realizacji Zleceń. Ze strony Zamawiającego główną korzyścią jest stały dostęp do usług projektowych i doradztwa w tym zakresie.

§2 – Definicje

Projekt – …

Projekt funkcjonalny/wizualny – …

Projekt wykonawczy – …

Projekt właściwy – …

Zlecenie – dokument określający szczegółowy przedmiot zamówienia,

Koncepcja – Jest to etap poszukiwań graficznych i formalnych. Na tym etapie dopuszcza się myślenie niestandardowe, zwariowane, odważne, niedojrzałe i zupełnie nowatorskie pomysły

Koncepcje mogą być pokazane w sposób szkicowy, niedokładny, wireframe, jedynie opisowy lub fragmentaryczny

I Faza Projektu – Koncepcja Wykonawcy zakończona akceptacją przez Zlecającego,

II Faza Projektu – wykonanie przez Wykonawcę Projektu funkcjonalnego/wizualnego,

III Faza Projektu – wykonanie przez Wykonawcę Projektu wykonawczego i podpisanie odbioru końcowego,

Zlecenie Standardowe – Zlecenie realizowane w zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zlecającego terminie,

Zlecenie Expres – Zlecenie, którego termin realizacji mija w dniu następującym po dniu złożenia Zlecenia (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt),

Zlecenie Premium – Zlecenie, którego termin realizacji mija w dniu złożenia Zlecenia bądź Zlecenie ma zostać wykonane w sobotę, niedzielę lub święto.

PAYMO system zarządzania projektami PAYMO, bądź jego odpowiednik.

Wykonawca – Perpetum Studio Adam Skiba, ……………………………..

Zlecający – …

Strony – Zlecający i Wykonawca,

§3 – Przebieg Realizacji Projektu

Realizacja Projektu będzie odbywała się według następującego schematu:

 1. Złożenie Zlecenia przez Zlecającego,
 2. Akceptacja Zlecenia do wykonania lub odesłanie pytań uszczegóławiających Zlecenie,
 3. Pierwsza Faza Projektu,
 4. Druga Faza Projektu,
 5. Trzecia Faza Projektu,
 6. Akceptacja Projektu i Odbiór.

§4 – Współdziałanie Stron

 1. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Zlecenia.
 2. Zlecający przekazuje Wykonawcy swoje uwagi/spostrzeżenia/sugestie w takcie trwania realizacji Zlecenia.
 3. Zlecający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania Zlecenia na przykład hasła, slogany, opisy, treści reklam, tabele, zdjęcia, logotypy i teksty wymagane w procesie projektowania i produkcji.

§5 – Złożenie Zlecenia

 1. Każda praca wykonana przez Wykonawcę będzie poprzedzona przesłaniem przez Zlecającego Zlecenia.
 2. Zlecenie może być złożone jedynie drogą elektroniczną poprzez formularz zamówienia,
 3. Strony wyrażają zgodę na składanie Zleceń drogą elektroniczną.
 4. Specyfikacja Zlecenia musi zawierać następujące informacje:
  1. krótką opisową nazwę Zlecenia w postaci np.:
   1. „#123-projekt ulotki targowej 2013”,
   2. „#124-zmiana projektu ulotki targowej #123”,
   3. „#…- zdjęcia reklamowe modelu X”,
   4. „#…-projekt produkt X plakat B2”,
   5. „#…-wizualizacje ”,
   6. „#…-projekt ulotki targowej 2013”,
  2. szczegółowy opis Zlecenia,
  3. proponowany termin wykonania Projektu,
  4. ilość wersji Projektu,
  5. cel zlecenia, np. projekt do druku offsetowego, mailing w formacie html,
  6. czy jest to Zlecenie wykonania nowego Projektu czy zmiana wcześniej wykonanego Projektu. W przypadku zmiany wcześniej wykonanego Projektu Zlecający podaje numer Zlecenia, który ma być objęty zmianą , np. #123-…”
  7. imię, nazwisko, e-mail osoby upoważnionej przez Zlecającego do akceptacji wyceny i terminu realizacji Zlecenia, wprowadzania uwag i zmian do Projektu,
  8. wymagania techniczne Projektu w szczególności:
   1. informacje o docelowej rozdzielczości, np. 300dpi, 150 × 30 pikseli,
   2. metoda druku, np. offset, cyfrowy,
   3. wymiary arkusza netto oraz brutto,
   4. ilość kolorów,
   5. rozdzielczość ekranu,
   6. inne specyficzne wymagania.
 1. Zlecający dostarcza Wykonawcy materiały tekstowe (COPY)/graficzne/fotograficzne w momencie składania zlecenia. Dostarczenie tych materiałów w terminie późniejszym może powodować przesunięcie terminu wykonania projektu o opóźnienie dostarczenia kompletu materiałów względem dnia składania zamówienia.

Czy posiadasz stronę poprzez którą następuje składanie Zleceń? Jeśli tak, wpisz proszę jej adres, a jeśli nie, to trzeba będzie usunąć lit. a

Czy załącznik według szablonu oznacza, zgodnie z ust. 4 poniżej?

§6 – Akceptacja Zlecenia

 1. Po złożeniu Zlecenia, w sposób o którym mowa w § 5, Wykonawca w terminie 3 dni potwierdza drogą mailową przyjęcie Zlecenia wraz z wstępną wyceną Projektu oraz terminem realizacji.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego Zlecenia, Wykonawca nie potwierdza przyjęcia Zlecenia, lecz informuje Zlecającego o konieczności uzupełnienia Zlecenia o wskazane materiały czy brakujące informacje.
 3. Po złożeniu przez Zlecającego kompletu brakujących materiałów czy informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca w terminie ….. potwierdza w drodze e-mailowej przyjęcie Zlecenia wraz z wstępną wyceną wykonania Projektu oraz terminem realizacji.
 4. Zlecający bądź osoba wskazana w Zleceniu, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zlecenia, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 3 powyżej, zobowiązani są do ostatecznej akceptacji terminu i wyceny Projektu zaproponowanej przez Wykonawcę. Potwierdzenie powinno zawierać załączoną wycenę oraz następującą treść: „Akceptuję i potwierdzam wycenę oraz termin realizacji zlecenia”.
 5. W przypadku, gdy Zlecający nie akceptuje warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej (wycena, termin) może w terminie …… odstąpić od złożonego Zlecenia bądź zaproponować nowe warunki. Nowe warunki wchodzą w życie wyłącznie po pisemnym (również e-mailowym) zaakceptowaniu ich przez Wykonawcę.

§7 – Terminy

 1. Zlecenia dzielą się na:
 2. Zlecenie Standardowe,
 3. Zlecenie Expres,
 4. Zlecenie Premium.
 5. Termin realizacji Zleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się od daty otrzymania przez Wykonawcę e-maila akceptującego termin i wycenę Zlecenia wraz z kompletem materiałów potrzebnych do wykonania Zlecenia, a w szczególności: materiałów tekstowych, tabel, haseł, sloganów, opisów treści reklam.
 6. Termin realizacji Zleceń wskazanych w ust. 1 powyżej, wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń, wystąpienia siły wyższej, przyczyn leżących po stronie Zlecającego (w przypadku odrzucenia przez Wykonawcę materiałów graficznych, ze względu na brak ich przydatności do zastosowania, konieczności nadesłania przez Zlecającego nowych materiałów; w przypadku wprowadzania dużej ilości korekt i zmian w Projekcie; w przypadku braku kontaktu z Zlecającym etc.).

§8 – KONCEPCJA (Pierwsza Faza Projektu)

 1. Po złożeniu i akceptacji Zamówienia, o którym mowa w § 6, Zlecający otrzymuje od Wykonawcy drogą elektroniczną pierwszą Koncepcję.
 2. Zlecający dokonuje akceptacji pierwszej Koncepcji drogą e-mailową w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia. Brak złożenia oświadczenia w tym terminie uważa się za zaakceptowanie pierwszej Koncepcji.
 3. Negatywna ocena pierwszej Koncepcji, złożona w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, powoduje, że Wykonawca przedstawia Zlecającemu drugą, odmienną od poprzedniej Koncepcję na podstawie przedstawionych przez Zlecającego uwag/sugestii/spostrzeżeń. Zlecający dokonuje akceptacji drugiej Koncepcji w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. Brak złożenia oświadczenia we wskazanym terminie uważa się za zaakceptowanie drugiej Koncepcji.
 4. Negatywna ocena pierwszej i drugiej Koncepcji, w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, powoduje, że Wykonawca przedstawia Zlecającemu trzecią, odmienną od poprzednich, Koncepcję na podstawie przedstawionych przez Zlecającego uwag/sugestii/spostrzeżeń. Zlecający dokonuje akceptacji trzeciej Koncepcji w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. Brak złożenia oświadczenia we wskazanym terminie uważa się za zaakceptowanie trzeciej Koncepcji.
 5. Zlecający może nieodpłatnie odstąpić od Zlecenia jeśli nie zaakceptuje żadnej z trzech Koncepcji. Jeśli Zlecający pomimo braku akceptacji trzech Koncepcji zamierza kontynuować wykonanie Zlecenia przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca przedstawi ofertę na wykonanie kolejnej Koncepcji za dodatkową opłatą. Po zaakceptowaniu przez Zlecającego dodatkowych kosztów Wykonawca sporządza kolejną Koncepcję.
 6. Jeśli Zlecający zaakceptuje Koncepcję, dalsze prace nad Projektem rozpoczynają Drugą Fazę Projektu

§9 – PROJEKT WŁAŚCIWY (Druga Faza Projektu)

 1. Ta faza projektu nazywana projektem właściwym

§10 – PROJEKT WYKONAWCZY (Trzecia Faza Projektu)

 1. Ta faza projektu nazywana projektem wykonawczym
 2. Na tym etapie projekt obejmuje odpowiednio:
  1. Przygotowanie plików do druku zgodnie z przesłanymi wytycznymi technicznymi przygotowania plików do druku wg. drukarni, w której materiał będzie drukowany
  2. Plik do opublikowania w internecie

§11 – Akceptacja Projektu i Odbiór

 1. Akceptacja będzie następować po fazie koncepcyjnej oraz po fazie wykonawczej projektu. Akceptacja będzie następować na podstawie pisemnego stwierdzenia „Akceptuję” wpisanego do PAYMO lub wysłanego mailem, faksem przez przedstawiciela Zamawiającego
 2. Przesłanie końcowej akceptacji projektu jest równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru projektu.
 3. Zakończenie projektów i przekazanie plików do druku/publikacja projektu następuje po podpisaniu protokołu odbioru.
 4. Zamawiający dokonuje akceptacji poszczególnych etapów Zlecenia w terminie [3] dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za zaakceptowanie danego etapu.

§12 – Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy może być ustalone w formie:
  • wynagrodzenia za realizację całego Projektu,
  • stawki godzinowej,
  • wynagrodzenia ryczałtowego, w przypadku większej ilości Zleceń.
 2. Jeżeli Wykonawca w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zlecenia wskazał stawkę wynagrodzenia nie określając czy jest to wynagrodzenie za realizację całego projektu, stawka godzinowa czy wynagrodzenie ryczałtowe, Strony przyjmują, że jest to stawka godzinowa.
 3. Płatności będą dokonywane, za wyjątkiem ust. 7 poniżej, po wykonaniu zlecenia, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
 4. Za datę płatności Strony uznają dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Wykonawcy.
 5. W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności przez Zlecającego, Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
 6. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania Zlecenia jeżeli poprzednia płatność za usługi zrealizowane przez Wykonawcę nie została zrealizowana.
 7. Przy Zleceniach na kwotę 2 000,00 zł i wyższą, Zamawiający wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości Zlecenia, lub na podstawie pisemnego porozumienia z Wykonawcą dokonuje płatności po zakończeniu każdego etapu projektu w wysokości proporcjonalnej do ilości etapów projektowych: koncepcja – 33%, projekt funkcjonalny/wizualny – 33%, projekt wykonawczy – 34%.

§13 – Odpowiedzialność

 1. Zlecający oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczył Wykonawcy w celu realizacji Zlecenia są jego własnością lub ma prawo je wykorzystać.
 2. W przypadku, gdy korzystanie z materiałów dostarczonych przez Zlecającego narusza prawa autorskie osób trzecich, pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zlecający. Zlecający zobowiązuje się do przejęcia wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Wykonawcy przez osoby trzecie, a wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę materiałów dostarczonych przez Zlecającego. Zlecający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy wszelkich kosztów poniesionych w związku z tymi roszczeniami.
 3. Zlecający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zlecający oświadcza, że wszelkie przesłane materiały są wolne od wirusów i innych programów mogących spowodować awarię oprogramowania lub urządzeń komputerowych, lub umożliwienie dostępu do danych znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy.
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe z jego wyłącznej winy, jednak w wysokości nie większej niż wynagrodzenie za wykonanie danego Zlecenia powodującego szkodę.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wydruk błędnych prac zaakceptowanych przez Zlecającego,
  • opóźnień w terminie realizacji Zlecenia wynikających z terminu dostarczenia danych czy materiałów przez Zlecającego,
  • działania osób trzecich np. drukarnie,
  • błędy oraz brak dostępu do formularza zleceniowego

§14 – Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne

 1. Wykonawca jako podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Projektu, przenosi na Zlecającego, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5 poniżej, autorskie prawa majątkowe do Projektu na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (w tym analogowe i cyfrowe), a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  • zwielokrotnianie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
  • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu;
  • wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronach Zlecającego;
  • wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  • wykorzystanie Projektu do celów promocyjnych i reklamy;
 2. Zamawiający przekazując Wykonawcy materiały do wykonania Projektu nie przenosi na Wykonawcę autorskich praw majątkowych ani nie udzielenia jakichkolwiek licencji na ich używanie, poza zakresem wynikającym z niniejszej Umowy bądź ze Zlecenia.
 3. Zlecający nie jest uprawniony do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Projektu autorstwa Wykonawcy, chyba że co innego wynika ze Zlecenia.
 4. Wykonawca nie przenosi na Zlecającego plików źródłowych, jak również praw zależnych do Projektu.
 5. Autorskie prawa majątkowe do Projektu, o których mowa w ust. 1 powyżej, przechodzą na Zlecającego w momencie uregulowania wynagrodzenia za Projekt zgodnie z wystawioną fakturą. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie, Projekt przygotowany przez Wykonawcę pozostaje jego własnością. Zlecający nie ma prawa korzystać z Projektu przed uregulowaniem należności. Korzystanie z Projektu (bądź jego wstępnych wersji, poza czynnościami niezbędnymi do stworzenia finalnej wersji Projektu) przed uregulowaniem należności stanowi naruszenie praw autorskich Wykonawcy i będzie sankcjonowane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

§15 – Reklamacje

 1. Reklamacją jest zgłoszenie niezgodnego ze Zleceniem wykonania Projektu;
 2. Reklamacje są zgłaszane przez Zlecającego w terminie 7 dni od daty otrzymania Projektu, nie później jednak niż w dniu otrzymania faktury, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej,
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek podczas transportu muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłki firmie przewozowej. Zlecający zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem tej firmy i niezwłocznie powiadomić Zlecającego o zaistniałym uszkodzeniu. Brak powiadomienia o uszkodzeniu wyklucza możliwość złożenia późniejszej reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie, e-mailowo za potwierdzeniem odczytu bądź faksem.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji, w zależności od sposobu jej złożenia, uznaje się dzień wpłynięcia pisma do siedziby Wykonawcy albo dzień odczytu wiadomości e-mail, bądź dzień otrzymania faksu .
 6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie………………………………………… od dnia wniesienia reklamacji.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca ponownie wykonuje Zlecenie bądź wedle swojego wyboru dokonuje zwrotu wynagrodzenia. Ponowne wykonanie Zlecenia bądź zwrot zapłaty zwalniają Wykonawcę z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Zlecającego powstałe na skutek niezgodnego ze Zleceniem wykonania Projektu.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji………………………………………………
 9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Zlecający jest uprawniony do wniesienia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od otrzymania negatywnej decyzji,
 10. Odpowiedź na odwołanie zawiera ostateczną decyzją Wykonawcy rozstrzygającą pozytywne bądź negatywne zgłoszoną reklamację.
 11. Wykonawca zastrzega, że mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze oraz wydrukach na urządzeniach drukujących. Takie różnice nie podlegają reklamacji i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Zlecającego.
 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści materiałów przesyłanych przez Zlecającego. Takie błędy nie podlegają reklamacji.
 13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe na skutek działania drukarni.

§16 – Zasady poufności

 1. Zlecający zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasła dostępu do Systemu i innych usług internetowych udostępnionych przez Wykonawcę, oraz bierze odpowiedzialność za użycie tych danych przez osoby nieupoważnione.

§17 – Postanowienia Końcowe

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert typu konkurs, czyli płatne jedynie w wypadku wygrania Zlecenia.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zlecenia, w przypadku, gdy dostarczone przez Zamawiającego materiały będą zawierały treści sprzeczne z prawem lub mogące naruszać dobre obyczaje.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu bądź przesłanego na jego podstawie Zlecenia Strony będą próbowały rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.